Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell

Sut ydw i’n gwneud cais benthyciad rhwng llyfrgelloedd?

844 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Feb 22, 2018    Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Os nad yw'r eitem rydych yn chwilio amdani ar gael yma, mae’n bosib gwneud cais Benthyciadau didrafferth rhwng llyfrgelloedd wrth ddilyn y camau canlynol.

Wrth fynychu’r catalog, http://library.bangor.ac.uk bydd rhaid Mewngofnodi trwy glicio yng nghornel dde uchaf y dudalen.

I chwilio am eitemau sydd ddim ar gael ym Mangor, sicrhewch eich bod chi’n chwilio dan dab Popeth. Yn ogystal â hyn, sicrhewch fod yr opsiwn Dangos hefyd canlyniadau heb destun llawn, dan yr is-deitl Ehangwch fy nghanlyniadau ar yr ochr chwith wedi cael ei dewis. 

Teipiwch enw’r erthygl neu’r eitem yr ydych chi’n chwilio am. Pan ymddengys yr eitem cliciwch ar y linc Yn y Llyfrgell a ddylai hyn agor linc ar gyfer gwneud cais am yr eitem trwy Fenthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd. 

Pan ydych yn clicio ar y linc Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd bydd ffurflen wedi’i llenwi’n awtomatig yn ymddangos ar y sgrin. Sicrhewch fod y manylion yn gywir.  

Byddwch angen dewis pa lyfrgell y hoffwch eich eitem gael ei ddosbarthu iddo.

Yn olaf, ar waelod y ffurflen yma bydd ddatganiad hawlfraint. Wedi i chi darllen y wybodaeth yma, ac os ydych chi’n cytuno â’r amodau, ticiwch y bocs. Cyflwynwch eich cais trwy glicio Cais ar waelod y dudalen.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r deunydd yr ydych chi’n dymuno cael gafael arni, anfonwch eich cais drwy e-bost gan roi gymaint o wybodaeth ag sy’n bosib o’r eitem i ill@bangor.ac.uk  

 

darllen mwy

Sut ydw i'n chwilio am hen bapurau arholiadau?

586 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 23, 2017    Papurau arholiadau

Chwiliad Papurau Arholiad
Ewch at  gatalog llyfrgell  
Cyfyngwch eich chwiliad i Chwiliad Bangor a theipio cod y modiwl

Cliciwch “gweld arlein” ac o’r sgrîn nesaf cliciwch ar y LlAU swyddogol.
Gofynnir ichi roi i mewn eich Enw Defnyddiwr Bangor a’ch cyfrinair cyn ichi allu lawrlwytho’r papur.

darllen mwy

Am beth ydw i'n chwilio pan fyddaf yn defnyddio ‘Chwilio'r llyfrgell’?

494 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Mae cwmpas y chwiliad yn diffinio ble dylai'r system chwilio. Mae cwmpas chwilio diofyn wedi ei osod i chwilio am bopeth.  Ond gallwch newid cwmpas eich chwiliad trwy ddewis cwmpas o'r gwymplen.

 • Mae 'Chwilio'r llyfrgell' yn borth sy'n caniatáu i chi chwilio ar draws ystod eang o adnoddau a darganfod eitemau a gedwir yng nghasgliadau print ac ar-lein y llyfrgell.   Mae'r casgliadau hyn yn cynnwys llyfrau print ac electronig a chyfnodolion print ac electronig.  Mae hefyd yn cynnwys yr eitemau sydd yng nghadwrfeydd y brifysgol, sy'n cynnwys cynnyrch ymchwil, papurau arholiad a thraethodau ymchwil doethurol.
 • Porth yw 'Erthyglau' sy'n eich galluogi i chwilio ar draws ystod enfawr o adnoddau.  Yn ychwanegol at yr adnoddau y mae Prifysgol Bangor wedi tanysgrifio iddynt, mae'r chwiliad yn cynnwys ystod helaeth o ddeunydd testun llawn sydd ar gael yn y gymuned academaidd ehangach.   Os ydych am ehangu eich chwiliad i gynnwys canlyniadau nad ydynt yn cynnwys testun llawn, defnyddiwch yr opsiwn 'Ehangu fy Nghanlyniadau' ar ochr chwith y sgrin.

 • Llwyfan EBSCO (wedi ei gynnwys wrth chwilio am erthygl)

Pan fyddwch yn chwilio am erthygl, bydd eich canlyniadau'n cynnwys erthyglau o lwyfan EBSCO.   Ond ni fydd canlyniadau EBSCO yn ymddangos yn nifer y canlyniadau sy'n ymddangos mewn cromfachau. 

 

Nid yw'n bosib cyfyngu ar ganlyniadau'r chwiliad i weld cynnwys EBSCO yn unig wrth chwilio am erthyglau ar hyn o bryd.  Er mwyn gwneud chwiliadau y gellir cyfyngu arnynt, bydd rhaid i chi naill ai chwilio llwyfan llawn EBSCO neu chwilio yn y gronfa ddata penodol (mae pob un ohonynt wedi'u rhestru yn Chwiliad Bangor:

CINAHL (testun llawn)

SPORTDiscus

ATLA Religion Database with ATLASerials (testun llawn)

Religion and Philosophy Collection (testun llawn)

Philosophers Index

GreenFILE

Historical Abstracts

MEDLINE

Library, Information Science & Technology Abstracts

European Views of the Americas

eBook Collection (testun llawn)

Teacher Reference Center

RILM Abstracts of Music Literature

darllen mwy

Sut ydw i'n adnewyddu fy llyfrau?

340 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Apr 06, 2017   

 1. Staff a Myfyrwyr Cofrestiedig y Brifysgol

 

 • Bydd system y Llyfrgell yn adnewyddu’n awtomatig pob un o'r eitemau cymwys rydych wedi eu benthyca, saith niwrnod cyn y dyddiad rydych i fod i'w dychwelyd.
 • Bydd hyn yn digwydd yn y gynnar yn y bore. Anfonir neges i'ch cyfrif e-bost prifysgol os na fu'r broses o'u hadnewyddu yn llwyddiannus
 • Os na fydd eitem wedi ei adnewyddu, mae'n rhaid i chi ei dychwelyd erbyn y dyddiad penodedig neu cewch eich dirwyo.
 • Bydd dirwyon am eitemau a alwyd yn ôl ac sy'n hwyr yn cael eu dychwelyd yn parhau i fod yn £1 y dydd, am bob eitem.
 • Ni ellir adnewyddu eitem mwy nag 14 gwaith, ac unwaith y byddwch wedi cyrraedd y nifer hwnnw, bydd rhaid i'r eitem gael ei ddychwelyd i'r llyfrgell i brofi nad ydych wedi ei golli neu ei ddifrodi.
 • Nid yw benthyciadau cyfnod byr (benthyciadau 24 awr a 3 diwrnod) wedi eu cynnwys yn y drefn hon ac ni chânt eu hadnewyddu'n awtomatig.
 • Galw eitemau'n ôl - gellir galw llyfrau'n ôl ar unrhyw adeg.  Efallai y cewch hysbysiad sy'n galw eitem yn ôl hyd yn oed os nad yw'r llyfr wedi bod gennych am fwy nag ychydig o ddyddiau. Yn y sefyllfa hon, byddem yn canslo'r dyddiad dychwelyd gwreiddiol a rhoi dyddiad newydd i chi ei ddychwelyd.  Mae’n bwysig edrych ar eich negeseuon e-bost yn rheolaidd/bob dydd er mwyn osgoi dirwyon.

Sylwch: Os bydd eich dirwy llyfrgell dros £10 neu os fydd genych lyfrau sydd wedi cael eu hadalw yn hwyr (llyfrau sydd wedi cael eu galw yn ôl gan ddarllenwyr eraill), ni fydd eich llyfrau yn adnewyddu yn awtomatig.

 

    2.  Darllenwyr Allanol megis LINC y Gogledd a benthycwyr Sconul Access

 

 • Os ydych angen cadw eich benthyciadau am gyfnod hirach, gallwch eu hadnewyddu ar unrhyw adeg cyn belled â; nad yw benthyciwr arall wedi gwneud cais am eich llyfrau, neu, nad oes genych ddirwyon heb ei talu neu unrhyw broblem gyda’ch aelodaeth llyfrgell.
 • Gallwch adnewyddu eich llyfrau, rheoli eich cyfrif, edrych ar unrhyw geisiadau yr ydych wedi eu gwneud a dirwyon heb eu talu drwy fewngofnodi i Chwiliad Llyfrgell.  Byddwch angen cysylltu ag aelod o staff i greu cyfrinair yn gyntaf.
 • Unwaith bo cyfrinair wedi ei greu, cliciwch ar y cyswllt Mewngofnodi yn y gornel top de o’r sgrin ac mewn-gofnodwch fel Defnyddwyr Eraill gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell fel User ID ac yna eich cyfrinair.
 • Gallwch hefyd adnewyddu eich benthyciadau wrth ddefnyddio'r peiriannu hunain weinyddu, wrth ddesg y llyfrgell neu drwy ffonio desg y Llyfrgell ar (01248 382983).  Cofiwch bydd angen eich cerdyn llyfrgell ar gyfer hyn.  Am fwy o wybodaeth, dilynwch y cyswllt yma.

Ni ddylech ofyn am adnewyddu eich llyfrau drwy e-bost gan na allwn sicrhau y bydd eich e-bost yn cael ei ddarllen mewn pryd i atal dirwyon.

 

darllen mwy

Beth ellid dod o hyd iddo drwy ddefnyddio'r tab chwilio 'Cynnyrch Ymchwil'?

235 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 25, 2017    Research Outputs Primo

Bydd y tab ffrwyth Ymchwil yn dangos eitemau â thestun llawn sydd ar gael o gadwrfa Bangor (PURE). Mae wedi'i gyfyngu i eitemau sydd wedi'u cofnodi yn y gadwrfa sydd wedi'u Cyhoeddi (ni ddangosir eitemau sydd wedi'u Derbyn ac Ar-lein yn gynnar) ac sydd â fersiwn yn gysylltiedig â'r cofnod. (Ni fydd eitemau sydd dan waharddiad yn cael eu dangos chwaith.)

Am restr lawn o eitemau a gyhoeddir gan staff Prifysgol Bangor ewch i http research.bangor.ac.uk/portal/cy

darllen mwy

Sut ydw i'n cael hyd i adnoddau yn y llyfrgell?

205 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 23, 2017   

Catalog y Llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) yw'r allwedd i gael hyd i eitemau yn y Llyfrgell.  Mae Chwiliad Llyfrgell wedi ei rannu yn bedwar tab chwilio, i ddarganfod llyfrau, dylech glicio ar y tab “Chwiliad Bangor” yn hytrach a’r tab “Popeth”. Teipiwch cymaint o fanylion ac sydd gennych am eich llyfr i mewn i’r blwch chwilio gan gynnwys y teitl ac enw’r awdur ac yna pwyswch y botwm Chwilio.

 

Pan ydych yn cael hyd i eitem yn Chwiliad Llyfrgell, os mae ar gael i’w fenthyg, bydd yn dangos smotyn gwyrdd a statws Ar Gael gyda’r lleoliad wedi ei restri. Cliciwch ar y tab Yn y Llyfrgell i weld faint o gopïau sydd ar gael. Dylech nodi lleoliad a rhif y llyfr er mwyn eich helpu i gael hyd i'r llyfr ar y silff.   Bydd y lleoliad yn dweud wrthych ym mha lyfrgell y cewch hyd i'r eitem ac ym mha adran.   Rhif y llyfr yw'r system a ddefnyddir gennym i gael hyd i'r llyfr ar y silff.

 

Gallwch hefyd gyfyngu eich chwiliad i e-lyfrau yn unig, gan fynd drwy’r broses uchod ac o’r ffilteri ar chwith y sgrin, dewis Math o Adnodd - ‘Llyfrau’ a Dangos yn Unig - ‘Testun Llawn Ar-lein’.

 

Os ydych eisiau cael hyd i eitemau ar restr ddarllen arbennig modiwl neilltuol, gallwch wneud hynny drwy glicio ar y linc 'Rhestrau Darllen', ar dop y sgrin ar y dde, a theipio teitl eich modiwl neu god y modiwl.
darllen mwy

Beth yw manteision defnyddio 'Chwiliad Uwch'?

193 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Gallwch deilwra eich chwiliad yn fanwl, gan ddefnyddio gorchmynion Boolean.

darllen mwy

Nid yw'r Llyfrgell yn ymddangos i ddal copi o'r llyfr rwyf ei angen. Beth alla'i ei wneud?

184 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jun 20, 2017   

Os na allwch ddarganfod yr eitem yr ydych yn chwilio amdano, gofynnwch wrth ddesg y llyfrgell yn gyntaf.  Yna os nad yw’r llyfr mewn stoc, gallwch ddefnyddio'r Gwasanaeth Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd i archebu copi ar gyfer astudio personol. 

Os mae’r llyfr ei angen ar gyfer modiwl penodedig, dylech ofyn i’ch tiwtor i archebu copi ar gyfer y Llyfrgell drwy’r gwasanaeth Rhestrau Darllen.

darllen mwy

Sut ydw i'n galw eitem sydd ar fenthyg yn ôl?

178 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Feb 21, 2018   

 • Pan fyddwch wedi nodi eitem yn eich chwiliad sydd ar fenthyg ar hyn o bryd, gallwch ei alw'n ôl trwy glicio ar y teitl, i agor y cofnod.
 • Pan fydd y cofnod yn agored, dylai agor y tab 'Yn y llyfrgell' yn ddiofyn, lle welwch yr opsiwn 'Gwneud cais (neilltuo copi)'.
 • Pan fyddwch yn clicio ar y cyswllt, gofynnir i chi gwblhau'r cais.
 • Caiff y dyddiad dychwelyd ei newid yn awtomatig a chaiff yr eitem ei alw'n ôl i chi.

**Sylwch**

Ni ellir adalw eitemau sydd ar fenthyg i israddedigion yn ystod gwyliau'r Brifysgol

darllen mwy

Lle ydw i'n dod o hyd i gronfeydd data?

172 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

O dan y tab 'Chwilio'r llyfrgell', teipiwch enw'r gronfa ddata yn y blwch chwilio ac yna cyfyngwch ar y chwiliad trwy ddefnyddio:  'Math o adnodd' - cronfeydd data,

darllen mwy

Beth yw cyfnodolion wedi eu hadolygu gan gymheiriaid?

168 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Cyfnodolion academaidd yw cyfnodolion wedi eu hadolygu gan gymheiriaid sydd â'u cynnwys wedi eu hadolygu gan arbenigwyr yn y maes dan sylw, sy'n golygu bod y cynnwys yn hygred ac o ansawdd uchel.  Pan fyddwch yn cyfyngu ar eich chwiliad gan ddefnyddio hwn, byddwch yn gweld  eitemau sydd wedi eu cyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid yn unig.  Mae’r rhestr o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yn seiliedig ar wybodaeth a geir gan gyhoeddwyr.
darllen mwy

Beth yw chwilio trwy bori?

166 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 26, 2017   

Defnyddir chwilio trwy bori i ddod o hyd i bob eitem sy'n gysylltiedig ag awdur, pwnc, teitl a hyd yn oed rhan/dechrau teitl y llyfr dan sylw. Ar ôl chwilio, bydd rhestr o benawdau'n ymddangos sy'n gysylltiedig â gair (geiriau) y chwiliad. Mae'r rhifau wrth ymyl y penawdau yn cynrychioli faint o gofnodion sy'n gysylltiedig â'r gair (geiriau) y mae'r chwiliad wedi dod o hyd iddynt.

darllen mwy

A allaf osod fy newis iaith?

158 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Gall staff a myfyrwyr osod dewis iaith yn Primo at ddibenion chwilio, ond anfonir gohebiaeth atoch yn y dewis iaith a gofnodwyd yn eu cofnod prifysgol canolog (Banner/Cyflogres).  Dim ond wrth gysylltu ag AD neu'r Gofrestrfa y gellir newid hyn.

Gall defnyddwyr allanol (e.e. Linc, mynediad galw heibio) ofyn wrth ddesg y llyfrgell i gael diweddaru eu dewis iaith.

darllen mwy

Beth allaf ei wneud os ydw i'n mewngofnodi?

158 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 26, 2017   

Dyma ychydig o'r manteision sydd ar gael i chi pan fyddwch wedi mewngofnodi i Primo:

 

 • Gallwch chwilio trwy gatalog y llyfrgell a chael mynediad at adnoddau ar-lein.
 • Gallwch gadw eitemau o'r rhestr ganlyniadau i'ch e-Silff trwy glicio ar y seren fechan o flaen y teitl.

 • Gallwch hefyd gadw ymholiadau chwilio rydych wedi eu gwneud, er mwyn eu defnyddio eto yn y dyfodol.  Rydych yn gwneud hyn trwy glicio ar 'Cadw ymholiad' ar yr ochr chwith uchaf.

 • Gallwch adalw llyfrau sydd allan ar fenthyg a gwneud ceisiadau ar lyfrau
 • Cewch fynediad at adnoddau trwyddedig tra byddwch oddi ar y campws.  Mae’r Llyfrgell yn darparu mynediad at adnoddau llawn testun, lle bynnag yr ydych.
darllen mwy

Sut ydw i'n nodi cyfeiriadau a llyfryddiaethau?

157 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 26, 2017   

Gallwch fynd at ganllawiau'r Llyfrgell ar nodi cyfeiriadau a llyfryddiaethau drwy'r linc yma


Am gymorth pellach, cysylltwch â'r Tîm Cefnogaeth Academaidd

darllen mwy

Beth yw gorchmynion Boolean?

154 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 26, 2017   

Gorchmynion yw'r rhain sy'n eich galluogi i gyfuno geiriau chwilio er mwyn ehangu neu gyfyngu ar eich chwiliad. Mae'r geiriau y gellir eu defnyddio yn y catalog hwn yn cynnwys AND, OR, NOT a NEAR.

 • Mae AND yn cyfuno dau neu fwy o eiriau allweddol ac yn cyfyngu ar eich chwiliad, er enghraifft:
  Bydd Peacocks AND Paradise yn dangos canlyniadau sy'n cynnwys y ddau air, e.e. Peacocks in Paradise.
 • Bydd OR yn dangos canlyniadau gyda naill neu'r llall o'r geiriau allweddol yn y teitl ac yn ehangu ar eich chwiliad, er enghraifft:
  Bydd Peacocks OR Paradise yn dangos canlyniadau sy'n cynnwys Peacocks in Paradise a Paradise Lost.
 • Bydd NOT yn eithrio gair o'ch chwiliad, gan ei wneud yn fwy penodol, er enghraifft:
  Bydd Milton, John NOT Paradise Lost yn arwain at restr o weithiau gan Milton nad yw'n cynnwys Paradise Lost.
 • Bydd NEAR yn dangos canlyniadau sydd o fewn pum gair i eiriau eich chwiliad, er enghraifft:
  Bydd History NEAR Britain yn arwain at restr o weithiau sy'n cynnwys Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain

Bydd eich llyfrgellydd cefnogaeth academaidd yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw agwedd ar eich strategaeth chwilio.  Anfonwch e-bost neu ffoniwch ni i ofyn am gymorth.

darllen mwy

Sut ydw i'n cyfyngu ar fy chwiliad?

153 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 26, 2017   

Gallwch gyfyngu ar eich chwiliad yn y golofn chwith pan fyddwch yn edrych ar eich canlyniadau. Gallwch ddefnyddio un neu fwy o'r meysydd isod i gyfyngu ar eich chwiliad:

 • Llyfrgelloedd
 • Math o adnodd
 • Dyddiad creu'r adnodd
 • Pwnc
 • Awdur/creawdwr
 • Casgliad
 • Teitl y cyfnodolyn
 • Iaith

Byddwch yn colli unrhyw newidiadau os byddwch yn dechrau chwiliad o'r newydd.

Nodyn pwysig:  Bydd cyfyngu ar eich chwiliad yn DILEU unrhyw gynnwys Ebsco. 

darllen mwy

Beth yw’r e-silff?

152 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jul 10, 2017   

Adran bersonol y rhyngwyneb chwilio newydd yw'r e-silff lle gallwch storio rhestr o lyfrau ac erthyglau a strategaethau chwilio.  Unwaith bydd gennych eitemau ar eich e-silff , gallwch drefnu'r cynnwys i mewn i ffolderi unigol.  Gallwch hefyd ychwanegu nodiadau personol at gofnod yr eitem, i'ch helpu i gadw trefn ar ddyfyniadau rydych wedi eu defnyddio neu benodau rydych angen eu hastudio, etc.  Gellir allforio'r rhestrau'n hawdd i feddalwedd rheoli cyfeirnodau megis Mendeley a Zotero. (DS: Ni fyddai eich nodiadau personol yn cael eu hallforio).

Er mwyn ychwanegu eitemau i'ch e-silff o'ch chwiliad, mae angen i chi glicio ar y seren fechan o flaen y teitl nes ei fod yn troi yn aur:

 

Gallwch weld cynnwys eith e-silf, drwy glicio ar y cyswllt yng nghornel dde top y sgrin.