Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell

Sut ydw i’n gwneud cais benthyciad rhwng llyfrgelloedd?

2148 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Nov 27, 2020    Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

******************************************************************************************************

**Sylwch: Mesurau dros dro rydym wedi eu gosod mewn lle dros gyfnod oherwydd Coronafirws**

Mae’r gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd yn parhau i weithredu ond gyda rhai cyfyngiadau. Gallwn gyflenwi eitemau sydd ar gael yn electroneg megis erthyglau cyfnodolion a phenodau o lyfrau ond gan mai nifer fechan o lyfrgelloedd sydd yn benthyca deunydd printiedig allan i ni ar hyn o bryd, efallai na allwn gael gafael ar rai eitemau.  Fe wnawn ni gysyllyu â chi os na allwn gyflawni eich cais. Bydd unrhyw ddeunydd printiedig y byddwn yn gallu ei gyflawni, yn cael eu cynnig i chi i'w casglu, trwy ein gwasanaeth Clicio a Chasglu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

******************************************************************************************************

Os nad yw'r eitem rydych yn chwilio amdani ar gael yma, ac rydych yn ei ystyried yn hanfodol ar gyfer eich astudiaethau neu ymchwil (sylwch mae'r gwasanaeth yn cael ei ariannu gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau), mae’n bosib gwneud cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd wrth ddilyn y camau canlynol.


O gatalog y Llyfrgell Chwiliad Llyfrgell, cliciwch ar y ddolen Mewngofnodi yng nghornel dop de'r sgrin

 

 • Er mwyn archebu erthyglau o gyfnodolion a phapurau newydd a thrafodion cynhadledd

Yn gyntaf, sicrhewch eich bod chi’n chwilio dan gwmpas chwilio Popeth. Yn ogystal â hyn, sicrhewch fod yr opsiwn Dangos hefyd canlyniadau heb destun llawn, dan yr is-deitl Mireinio fy nghanlyniadau ar yr ochr dde wedi cael ei dewis.

 

 

Os na fydd gan y Brifysgol fynediad i'ch eitem, byddwch yn gweld cyswllt Dim Testun Llawn o dan y teitl, cliciwch ar y cyswllt a bydd hyn agor cyswllt i chi allu archebu copi drwy Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

 

 

Pan ydych yn clicio ar y cyswllt Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd bydd ffurflen wedi’i llenwi’n awtomatig yn ymddangos ar y sgrin. Sicrhewch fod y manylion yn gywir.  

 

 

Byddwch angen dewis pa lyfrgell y hoffwch eich eitem gael ei ddosbarthu iddo ac yno, ar waelod y ffurflen mae angen i chi ddarllen y wybodaeth hawlfraint a chytuno â’r amodau drwy dicio'r bocs. Cyflwynwch eich cais trwy glicio Cais.

 

 

 

 • Er mwyn archebu llyfr neu draethawd hir

Sicrhawch eich bod yn chwilio o dan gwmpas chwilio Chwiliad Bangor a theipiwch deitl eich llyfr yn llawn. Gofalwch bod y geiriau i gyd wedi eu sillafu yn gywir.  Bydd yn helpu i chi roi dyfynnodau o amgylch teitl y llyfr. Os ydych yn chwilio am lyfr gyda theitl cyffredin (e.e. "Child Behaviour") bysem yn amgrymu i chi hefyd ychwanegu enw'r awdur.

 

 

Os nad yw'r Llyfrgell yn cadw copi o'r llyfr, byddwch yn gweld yr opsiwn Gwnewch Gais Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd.  Bydd clicio ar y cyswllt hwn yn agor ffurflen i chi fewnbynu manylion y llyfr. Dewiswch y tab Llyfr a theipiwch fanylion y llyfr i'r meysydd priodol gan gynnwys Teitl, Awdur, Blwyddyn Argraffiad ac ISBN, yno cliciwch ar Submit

 

 

 • Os na allwch ddod o hyd i'r eitem yr ydych ei angen drwy gatalog y llyfrgell

Os na allwch ddarganfod eich eitem drwy'r dulliau uchod, gallwch gyflwyno cais neu gysylltu â ni ar ill@bangor.ac.uk

Os bydd angen i chi adnewyddu un o'ch Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd, cysylltwch â ni ar yr e-bost uchod neu ffoniwch ar 01248(Est)3048 Bydd adnewyddiad yn cymryd un o'ch cyfanswm dyraniad blynyddol

darllen mwy

Beth allaf i ei wneud heb fewngofnodi?

1371 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Gallwch:

 • Chwilio trwy'r catalog
 • Defnyddio 'Sgwrs y Llyfrgell' er mwyn gofyn cwestiwn ar-lein.
darllen mwy

Am beth ydw i'n chwilio pan fyddaf yn defnyddio ‘Chwiliad Llyfrgell’?

1368 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 10, 2020    Welsh

Mae cwmpas y chwiliad yn diffinio ble dylai'r system chwilio. Mae cwmpas chwilio diofyn wedi ei osod i chwilio am bopeth.  Ond gallwch newid cwmpas eich chwiliad trwy ddewis cwmpas o'r gwymplen ar ddiwedd y blwch chwilio neu fel maent yn ymddangos wrth i chi deipio eich termau chwilio.

 • Mae 'Chwiliad Llyfrgell' yn borth sy'n caniatáu i chi chwilio ar draws ystod eang o adnoddau a darganfod eitemau a gedwir yng nghasgliadau print ac ar-lein y llyfrgell.   Mae'r casgliadau hyn yn cynnwys llyfrau print ac electronig a chyfnodolion print ac electronig.  Mae hefyd yn cynnwys yr eitemau sydd yng nghadwrfeydd y brifysgol, sy'n cynnwys cynnyrch ymchwil, papurau arholiad a thraethodau ymchwil doethurol.
 • Porth yw 'Chwiliad Erthyglau' sy'n eich galluogi i chwilio ar draws ystod enfawr o adnoddau.  Yn ychwanegol at yr adnoddau y mae Prifysgol Bangor wedi tanysgrifio iddynt, mae'r chwiliad yn cynnwys ystod helaeth o ddeunydd testun llawn sydd ar gael yn y gymuned academaidd ehangach.   Os ydych am ehangu eich chwiliad i gynnwys canlyniadau nad ydynt yn cynnwys testun llawn, defnyddiwch yr opsiwn 'Dangos hefyd canlyniadau heb destyn llawn' ar ochr dde y sgrin.

 • Llwyfan EBSCO (wedi ei gynnwys wrth chwilio am erthygl)

Pan fyddwch yn chwilio am erthygl, bydd eich canlyniadau'n cynnwys erthyglau o lwyfan EBSCO.   Ond ni fydd canlyniadau EBSCO yn ymddangos yn nifer y canlyniadau sy'n ymddangos mewn cromfachau. 

 

Nid yw'n bosib cyfyngu ar ganlyniadau'r chwiliad i weld cynnwys EBSCO yn unig wrth chwilio am erthyglau ar hyn o bryd.  Er mwyn gwneud chwiliadau y gellir cyfyngu arnynt, bydd rhaid i chi naill ai chwilio llwyfan llawn EBSCO neu chwilio yn y gronfa ddata penodol (mae pob un ohonynt wedi'u rhestru yn Chwiliad Bangor:

CINAHL (testun llawn)

ATLA Religion Database with ATLASerials (testun llawn)

RILM Abstracts of Music Literature

darllen mwy

Beth yw cyfnodolion wedi eu hadolygu gan gymheiriaid?

1191 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 05, 2020   

Cyfnodolion academaidd yw cyfnodolion wedi eu hadolygu gan gymheiriaid sydd â'u cynnwys wedi eu hadolygu gan arbenigwyr yn y maes dan sylw, sy'n golygu bod y cynnwys yn hygred ac o ansawdd uchel.  Pan fyddwch yn cyfyngu ar eich chwiliad gan ddefnyddio hwn, byddwch yn gweld  eitemau sydd wedi eu cyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid yn unig.  Mae’r rhestr o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yn seiliedig ar wybodaeth a geir gan gyhoeddwyr.

darllen mwy

Sut ydw i'n mewngofnodi?

1128 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Er mwyn mewngofnodi, cliciwch ar y ddolen 'Mewngofnodi' yn y gornel dde uchaf.   Yn y ffenest newydd fydd yn agor, dylech roi eich rhif defnyddiwr prifysgol a’ch cyfrinair.
darllen mwy

Beth yw gorchmynion Boolean?

1124 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Feb 27, 2019   

Gorchmynion yw'r rhain sy'n eich galluogi i gyfuno geiriau chwilio er mwyn ehangu neu gyfyngu ar eich chwiliad. Mae'r geiriau y gellir eu defnyddio yn y catalog hwn yn cynnwys AND, OR, NOT a NEAR.

 • Mae AND yn cyfuno dau neu fwy o eiriau allweddol ac yn cyfyngu ar eich chwiliad, er enghraifft:
  Bydd Peacocks AND Paradise yn dangos canlyniadau sy'n cynnwys y ddau air, e.e. Peacocks in Paradise.
 • Bydd OR yn dangos canlyniadau gyda naill neu'r llall o'r geiriau allweddol yn y teitl ac yn ehangu ar eich chwiliad, er enghraifft:
  Bydd Peacocks OR Paradise yn dangos canlyniadau sy'n cynnwys Peacocks in Paradise a Paradise Lost.
 • Bydd NOT yn eithrio gair o'ch chwiliad, gan ei wneud yn fwy penodol, er enghraifft:
  Bydd Milton, John NOT Paradise Lost yn arwain at restr o weithiau gan Milton nad yw'n cynnwys Paradise Lost.
 • Bydd NEAR yn dangos canlyniadau sydd o fewn pum gair i eiriau eich chwiliad, er enghraifft:
  Bydd History NEAR Britain yn arwain at restr o weithiau sy'n cynnwys Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain

Bydd eich llyfrgellydd cefnogaeth academaidd yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw agwedd ar eich strategaeth chwilio.  Anfonwch e-bost neu ffoniwch ni i ofyn am gymorth.

darllen mwy

Sut ydw i'n defnyddio nodau chwilio a blaendoriad wrth chwilio?

1095 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Nodau sydd ar goll yw nodau chwilio. Maent yn ddefnyddiol os ydych eisiau chwilio am wahanol sillafiadau.

 • Defnyddiwch ? pan fyddwch eisiau nodi nifer y nodau sydd ar goll; defnyddiwch nifer y ? sy'n cyfateb â nifer y nodau sydd ar goll, er enghraifft: Bydd colo?r yn dod o hyd i  colour a color ond nid  collector.
 • Defnyddiwch * i gynrychioli nifer amhenodol o nodau sydd ar goll, er enghraifft: Bydd colo*r yn dod o hyd i  colour, color, collector etc.
 • Gallwch ddefnyddio blaendoriad ar ddechrau ac ar ddiwedd gair, er enghraifft: bydd librar* yn dod o hyd i library, librarian etc. Dim ond library bydd librar? yn dod o hyd iddo.  Bydd *arm yn dod o hyd i  farm, harm, charm etc.

Bydd eich llyfrgellydd cefnogaeth academaidd yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw agwedd ar eich strategaeth chwilio.  Anfonwch e-bost neu ffoniwch ni i ofyn am gymorth.

darllen mwy

Sut ydw i'n defnyddio catalog y llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) i gael hyd i adnoddau yn y llyfrgell?

1030 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 28, 2020    Welsh

Catalog y Llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) yw'r allwedd i gael hyd i eitemau yn y Llyfrgell.  Mae Chwiliad Llyfrgell wedi ei rannu yn bedair cwmpas chwilio; Popeth, Casgliadau Llyfrgell PB , Chwiliad Erthyglau ac E-Adnoddau Bangor

Gallwch ddewis y cwmpas priodol o'r ddewislen ddisgynnol ar ddiwedd y blwch chwilio

neu drwy ddewis y cwmpas priodol sy'n ymddangos yn y blwch chwilio wrth i chi deipio eich termau chwilio

Popeth: Chwilio drwy'r holl gasgliadau yn cynnwys print ac electroneg a gall gael ei ehangu i ddangos canlyniadau heb destun llawn

Casgliadau Llyfrgell PB: Chwilio am ddeunydd a chedwir gan Brifysgol Bangor yn cynnwys llyfrau, e-lyfrau, cronfeydd data, cyfnodolion fesul teitl, DVDs, CDs, traethodau ymchwil a sgorau cerdd

Chwiliad Erthyglau: Chwilio am erthyglau cyfnodolion a phapurau newydd yn ogystal â thrafodion cynhadledd a phenodau llyfrau

E-Adnoddau Bangor: Chwilio am e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data a traethodau hir PhD digidol.

Os ydych yn chwilio am lyfr, defnyddiwch y cwmpawd Chwiliad Bangor. Teipiwch cymaint o fanylion ac sydd gennych am eich llyfr i mewn i’r blwch chwilio, gan gynnwys y teitl ac enw’r awdur, ac yna pwyswch y botwm Chwilio.

Pan ydych yn cael hyd i eitem yn Chwiliad Llyfrgell, os mae ar gael i’w fenthyg, bydd yn dangos y statws Ar gael yn gyda’r lleoliad wedi ei restri. Cliciwch ar y cyswllt Ar gael yn i weld faint o gopïau sydd ar gael. Dylech nodi lleoliad a rhif y llyfr er mwyn eich helpu i gael hyd i'r llyfr ar y silff.   Bydd y lleoliad yn dweud wrthych ym mha lyfrgell y cewch hyd i'r eitem ac ym mha adran.   Rhif y llyfr yw'r system a ddefnyddir gennym i gael hyd i'r llyfr ar y silff.

Gallwch hefyd gyfyngu eich chwiliad i e-lyfrau yn unig, gan fynd drwy’r broses uchod, ac o’r ffilteri ar ochr dde'r sgrin, dewis  Dangos yn Unig - ‘Testun Llawn Arlein’ ac yna, Math o Adnodd - ‘Llyfrau a Llyfrau Electronig

Os fysech yn licio cadw cofnod o’ch chwiliadau, gallwch eu safio drwy glicio ar eicon y pin gyferbyn a’r teitl a’i binio i’ch ffefrynau.  Gallwch hefyd allforio canlyniadau eich chwiliadau i’ch e-bost neu i declyn rheoli cyfeirnodau megis Refworks a Mendeley.  Eich ardal bersonol o ryngwyneb Chwiliad Llyfrgell yw ‘Fy Ffefrynnau’ lle gallwch gadw rhestri o lyfrau, erthyglau a strategaethau chwilio.  Bydd angen i chi fewngofnodi i alluogi holl agweddau’r system.  Gallwch allforio eich ffefrynnau i declyn rheoli cyfeirnodau drwy glicio ar y tri dot a fydd yn dadlennu eich opsiynau.

Os ydych eisiau cael hyd i eitemau ar restr ddarllen arbennig modiwl neilltuol, gallwch wneud hynny drwy glicio ar y cyswllt 'Rhestrau Darllen', ar ochr chwith y sgrin o dudalen gartref y catalog..

a theipio teitl eich modiwl neu god y modiwl gan gynwys y cysylltnod a dewis y rhestr ar gyfer y flwyddyn astudio cyfredol.