Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell

Sut ydw i’n gwneud cais benthyciad rhwng llyfrgelloedd?

538 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Mar 23, 2017    Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Os nad yw'r eitem rydych yn chwilio amdani ar gael yma, mae’n bosib gwneud cais Benthyciadau didrafferth rhwng llyfrgelloedd wrth ddilyn y camau canlynol.

Wrth fynychu’r catalog, http://library.bangor.ac.uk bydd rhaid Mewngofnodi trwy glicio yng nghornel dde uchaf y dudalen.

I chwilio am eitemau sydd ddim ar gael ym Mangor, sicrhewch eich bod chi’n chwilio dan dab Popeth. Yn ogystal â hyn, sicrhewch fod yr opsiwn Dangos hefyd canlyniadau heb destun llawn, dan yr is-deitl Ehangwch fy nghanlyniadau ar yr ochr chwith wedi cael ei dewis. 

Teipiwch enw’r erthygl neu’r eitem yr ydych chi’n chwilio am. Pan ymddengys yr eitem cliciwch ar y linc Yn y Llyfrgell a ddylai hyn agor linc ar gyfer gwneud cais am yr eitem trwy Fenthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd. 

Pan ydych yn clicio ar y linc Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd bydd ffurflen wedi’i llenwi’n awtomatig yn ymddangos ar y sgrin. Sicrhewch fod y manylion yn gywir.  

Byddwch angen dewis pa lyfrgell y hoffwch eich eitem gael ei ddosbarthu iddo.

Yn olaf, ar waelod y ffurflen yma bydd ddatganiad hawlfraint. Wedi i chi darllen y wybodaeth yma, ac os ydych chi’n cytuno â’r amodau, ticiwch y bocs. Cyflwynwch eich cais trwy glicio Cais ar waelod y dudalen.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r deunydd yr ydych chi’n dymuno cael gafael arni, anfonwch eich cais drwy e-bost gan roi gymaint o wybodaeth ag sy’n bosib o’r eitem i ill@bangor.ac.uk  

 

darllen mwy

Am beth ydw i'n chwilio pan fyddaf yn defnyddio ‘Chwilio'r llyfrgell’?

353 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Mae cwmpas y chwiliad yn diffinio ble dylai'r system chwilio. Mae cwmpas chwilio diofyn wedi ei osod i chwilio am bopeth.  Ond gallwch newid cwmpas eich chwiliad trwy ddewis cwmpas o'r gwymplen.

 • Mae 'Chwilio'r llyfrgell' yn borth sy'n caniatáu i chi chwilio ar draws ystod eang o adnoddau a darganfod eitemau a gedwir yng nghasgliadau print ac ar-lein y llyfrgell.   Mae'r casgliadau hyn yn cynnwys llyfrau print ac electronig a chyfnodolion print ac electronig.  Mae hefyd yn cynnwys yr eitemau sydd yng nghadwrfeydd y brifysgol, sy'n cynnwys cynnyrch ymchwil, papurau arholiad a thraethodau ymchwil doethurol.
 • Porth yw 'Erthyglau' sy'n eich galluogi i chwilio ar draws ystod enfawr o adnoddau.  Yn ychwanegol at yr adnoddau y mae Prifysgol Bangor wedi tanysgrifio iddynt, mae'r chwiliad yn cynnwys ystod helaeth o ddeunydd testun llawn sydd ar gael yn y gymuned academaidd ehangach.   Os ydych am ehangu eich chwiliad i gynnwys canlyniadau nad ydynt yn cynnwys testun llawn, defnyddiwch yr opsiwn 'Ehangu fy Nghanlyniadau' ar ochr chwith y sgrin.

 • Llwyfan EBSCO (wedi ei gynnwys wrth chwilio am erthygl)

Pan fyddwch yn chwilio am erthygl, bydd eich canlyniadau'n cynnwys erthyglau o lwyfan EBSCO.   Ond ni fydd canlyniadau EBSCO yn ymddangos yn nifer y canlyniadau sy'n ymddangos mewn cromfachau. 

 

Nid yw'n bosib cyfyngu ar ganlyniadau'r chwiliad i weld cynnwys EBSCO yn unig wrth chwilio am erthyglau ar hyn o bryd.  Er mwyn gwneud chwiliadau y gellir cyfyngu arnynt, bydd rhaid i chi naill ai chwilio llwyfan llawn EBSCO neu chwilio yn y gronfa ddata penodol (mae pob un ohonynt wedi'u rhestru yn Chwiliad Bangor:

CINAHL (testun llawn)

SPORTDiscus

ATLA Religion Database with ATLASerials (testun llawn)

Religion and Philosophy Collection (testun llawn)

Philosophers Index

GreenFILE

Historical Abstracts

MEDLINE

Library, Information Science & Technology Abstracts

European Views of the Americas

eBook Collection (testun llawn)

Teacher Reference Center

RILM Abstracts of Music Literature

darllen mwy

Sut ydw i'n chwilio am hen bapurau arholiadau?

302 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 23, 2017    Papurau arholiadau

Chwiliad Papurau Arholiad
Ewch at  gatalog llyfrgell  
Cyfyngwch eich chwiliad i Chwiliad Bangor a theipio cod y modiwl

Cliciwch “gweld arlein” ac o’r sgrîn nesaf cliciwch ar y LlAU swyddogol.
Gofynnir ichi roi i mewn eich Enw Defnyddiwr Bangor a’ch cyfrinair cyn ichi allu lawrlwytho’r papur.

darllen mwy

Sut ydw i'n adnewyddu fy llyfrau?

270 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Apr 06, 2017   

 1. Staff a Myfyrwyr Cofrestiedig y Brifysgol

 

 • Bydd system y Llyfrgell yn adnewyddu’n awtomatig pob un o'r eitemau cymwys rydych wedi eu benthyca, saith niwrnod cyn y dyddiad rydych i fod i'w dychwelyd.
 • Bydd hyn yn digwydd yn y gynnar yn y bore. Anfonir neges i'ch cyfrif e-bost prifysgol os na fu'r broses o'u hadnewyddu yn llwyddiannus
 • Os na fydd eitem wedi ei adnewyddu, mae'n rhaid i chi ei dychwelyd erbyn y dyddiad penodedig neu cewch eich dirwyo.
 • Bydd dirwyon am eitemau a alwyd yn ôl ac sy'n hwyr yn cael eu dychwelyd yn parhau i fod yn £1 y dydd, am bob eitem.
 • Ni ellir adnewyddu eitem mwy nag 14 gwaith, ac unwaith y byddwch wedi cyrraedd y nifer hwnnw, bydd rhaid i'r eitem gael ei ddychwelyd i'r llyfrgell i brofi nad ydych wedi ei golli neu ei ddifrodi.
 • Nid yw benthyciadau cyfnod byr (benthyciadau 24 awr a 3 diwrnod) wedi eu cynnwys yn y drefn hon ac ni chânt eu hadnewyddu'n awtomatig.
 • Galw eitemau'n ôl - gellir galw llyfrau'n ôl ar unrhyw adeg.  Efallai y cewch hysbysiad sy'n galw eitem yn ôl hyd yn oed os nad yw'r llyfr wedi bod gennych am fwy nag ychydig o ddyddiau. Yn y sefyllfa hon, byddem yn canslo'r dyddiad dychwelyd gwreiddiol a rhoi dyddiad newydd i chi ei ddychwelyd.  Mae’n bwysig edrych ar eich negeseuon e-bost yn rheolaidd/bob dydd er mwyn osgoi dirwyon.

Sylwch: Os bydd eich dirwy llyfrgell dros £10 neu os fydd genych lyfrau sydd wedi cael eu hadalw yn hwyr (llyfrau sydd wedi cael eu galw yn ôl gan ddarllenwyr eraill), ni fydd eich llyfrau yn adnewyddu yn awtomatig.

 

    2.  Darllenwyr Allanol megis LINC y Gogledd a benthycwyr Sconul Access

 

 • Os ydych angen cadw eich benthyciadau am gyfnod hirach, gallwch eu hadnewyddu ar unrhyw adeg cyn belled â; nad yw benthyciwr arall wedi gwneud cais am eich llyfrau, neu, nad oes genych ddirwyon heb ei talu neu unrhyw broblem gyda’ch aelodaeth llyfrgell.
 • Gallwch adnewyddu eich llyfrau, rheoli eich cyfrif, edrych ar unrhyw geisiadau yr ydych wedi eu gwneud a dirwyon heb eu talu drwy fewngofnodi i Chwiliad Llyfrgell.  Byddwch angen cysylltu ag aelod o staff i greu cyfrinair yn gyntaf.
 • Unwaith bo cyfrinair wedi ei greu, cliciwch ar y cyswllt Mewngofnodi yn y gornel top de o’r sgrin ac mewn-gofnodwch fel Defnyddwyr Eraill gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell fel User ID ac yna eich cyfrinair.
 • Gallwch hefyd adnewyddu eich benthyciadau wrth ddefnyddio'r peiriannu hunain weinyddu, wrth ddesg y llyfrgell neu drwy ffonio desg y Llyfrgell ar (01248 382983).  Cofiwch bydd angen eich cerdyn llyfrgell ar gyfer hyn.  Am fwy o wybodaeth, dilynwch y cyswllt yma.

Ni ddylech ofyn am adnewyddu eich llyfrau drwy e-bost gan na allwn sicrhau y bydd eich e-bost yn cael ei ddarllen mewn pryd i atal dirwyon.

 

darllen mwy

Beth ellid dod o hyd iddo drwy ddefnyddio'r tab chwilio 'Cynnyrch Ymchwil'?

136 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 25, 2017    Primo Research Outputs

Bydd y tab ffrwyth Ymchwil yn dangos eitemau â thestun llawn sydd ar gael o gadwrfa Bangor (PURE). Mae wedi'i gyfyngu i eitemau sydd wedi'u cofnodi yn y gadwrfa sydd wedi'u Cyhoeddi (ni ddangosir eitemau sydd wedi'u Derbyn ac Ar-lein yn gynnar) ac sydd â fersiwn yn gysylltiedig â'r cofnod. (Ni fydd eitemau sydd dan waharddiad yn cael eu dangos chwaith.)

Am restr lawn o eitemau a gyhoeddir gan staff Prifysgol Bangor ewch i http research.bangor.ac.uk/portal/cy

darllen mwy

Beth yw manteision defnyddio 'Chwiliad Uwch'?

129 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Gallwch deilwra eich chwiliad yn fanwl, gan ddefnyddio gorchmynion Boolean.

darllen mwy

Beth allaf ei wneud os ydw i'n mewngofnodi?

107 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 26, 2017   

Dyma ychydig o'r manteision sydd ar gael i chi pan fyddwch wedi mewngofnodi i Primo:

 

 • Gallwch chwilio trwy gatalog y llyfrgell a chael mynediad at adnoddau ar-lein.
 • Gallwch gadw eitemau o'r rhestr ganlyniadau i'ch e-Silff trwy glicio ar y seren fechan o flaen y teitl.

 • Gallwch hefyd gadw ymholiadau chwilio rydych wedi eu gwneud, er mwyn eu defnyddio eto yn y dyfodol.  Rydych yn gwneud hyn trwy glicio ar 'Cadw ymholiad' ar yr ochr chwith uchaf.

 • Gallwch adalw llyfrau sydd allan ar fenthyg a gwneud ceisiadau ar lyfrau
 • Cewch fynediad at adnoddau trwyddedig tra byddwch oddi ar y campws.  Mae’r Llyfrgell yn darparu mynediad at adnoddau llawn testun, lle bynnag yr ydych.
darllen mwy

O ble rydw i'n cael fy ngherdyn myfyriwr / mynediad?

105 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 27, 2017   

Unwaith rydych wedi cofrestru'n swyddogol gyda'r Gofrestrfa Academaidd a chyflawni'r gwiriadau diogelwch, dylech holi'r staff Gwasanaethau Cwsmer yn Adeilad Deiniol ynghylch statws eich cerdyn.  

 

Cliciwch yma i gael manylion cyswllt a rhagor o wybodaeth am yr Adran Cofnodion Myfyrwyr. 

darllen mwy

Beth yw cyfnodolion wedi eu hadolygu gan gymheiriaid?

105 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Cyfnodolion academaidd yw cyfnodolion wedi eu hadolygu gan gymheiriaid sydd â'u cynnwys wedi eu hadolygu gan arbenigwyr yn y maes dan sylw, sy'n golygu bod y cynnwys yn hygred ac o ansawdd uchel.  Pan fyddwch yn cyfyngu ar eich chwiliad gan ddefnyddio hwn, byddwch yn gweld  eitemau sydd wedi eu cyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid yn unig.  Mae’r rhestr o gyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yn seiliedig ar wybodaeth a geir gan gyhoeddwyr.
darllen mwy

Nid yw'r Llyfrgell yn ymddangos i ddal copi o'r llyfr rwyf ei angen. Beth alla'i ei wneud?

99 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jun 20, 2017   

Os na allwch ddarganfod yr eitem yr ydych yn chwilio amdano, gofynnwch wrth ddesg y llyfrgell yn gyntaf.  Yna os nad yw’r llyfr mewn stoc, gallwch ddefnyddio'r Gwasanaeth Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd i archebu copi ar gyfer astudio personol. 

Os mae’r llyfr ei angen ar gyfer modiwl penodedig, dylech ofyn i’ch tiwtor i archebu copi ar gyfer y Llyfrgell drwy’r gwasanaeth Rhestrau Darllen.

darllen mwy

Sut ydw i'n galw eitem sydd ar fenthyg yn ôl?

98 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 18, 2017   

 • Pan fyddwch wedi nodi eitem yn eich chwiliad sydd ar fenthyg ar hyn o bryd, gallwch ei alw'n ôl trwy glicio ar y teitl, i agor y cofnod.
 • Pan fydd y cofnod yn agored, dylai agor y tab 'Yn y llyfrgell' yn ddiofyn, lle welwch yr opsiwn gwneud 'Cais'.
 • Pan fyddwch yn clicio ar y cyswllt, gofynnir i chi gwblhau'r cais.
 • Caiff y dyddiad dychwelyd ei newid yn awtomatig a chaiff yr eitem ei alw'n ôl i chi.

**Sylwch**

Ni ellir adalw eitemau sydd ar fenthyg i israddedigion yn ystod gwyliau'r Brifysgol

darllen mwy

Beth yw’r e-silff?

97 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jul 10, 2017   

Adran bersonol y rhyngwyneb chwilio newydd yw'r e-silff lle gallwch storio rhestr o lyfrau ac erthyglau a strategaethau chwilio.  Unwaith bydd gennych eitemau ar eich e-silff , gallwch drefnu'r cynnwys i mewn i ffolderi unigol.  Gallwch hefyd ychwanegu nodiadau personol at gofnod yr eitem, i'ch helpu i gadw trefn ar ddyfyniadau rydych wedi eu defnyddio neu benodau rydych angen eu hastudio, etc.  Gellir allforio'r rhestrau'n hawdd i feddalwedd rheoli cyfeirnodau megis Mendeley a Zotero. (DS: Ni fyddai eich nodiadau personol yn cael eu hallforio).

Er mwyn ychwanegu eitemau i'ch e-silff o'ch chwiliad, mae angen i chi glicio ar y seren fechan o flaen y teitl nes ei fod yn troi yn aur: