Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell

Sut ydw i’n gwneud cais benthyciad rhwng llyfrgelloedd?

2359 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Nov 27, 2020    Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

******************************************************************************************************

**Sylwch: Mesurau dros dro rydym wedi eu gosod mewn lle dros gyfnod oherwydd Coronafirws**

Mae’r gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd yn parhau i weithredu ond gyda rhai cyfyngiadau. Gallwn gyflenwi eitemau sydd ar gael yn electroneg megis erthyglau cyfnodolion a phenodau o lyfrau ond gan mai nifer fechan o lyfrgelloedd sydd yn benthyca deunydd printiedig allan i ni ar hyn o bryd, efallai na allwn gael gafael ar rai eitemau.  Fe wnawn ni gysyllyu â chi os na allwn gyflawni eich cais. Bydd unrhyw ddeunydd printiedig y byddwn yn gallu ei gyflawni, yn cael eu cynnig i chi i'w casglu, trwy ein gwasanaeth Clicio a Chasglu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

******************************************************************************************************

Os nad yw'r eitem rydych yn chwilio amdani ar gael yma, ac rydych yn ei ystyried yn hanfodol ar gyfer eich astudiaethau neu ymchwil (sylwch mae'r gwasanaeth yn cael ei ariannu gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau), mae’n bosib gwneud cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd wrth ddilyn y camau canlynol.


O gatalog y Llyfrgell Chwiliad Llyfrgell, cliciwch ar y ddolen Mewngofnodi yng nghornel dop de'r sgrin

 

 • Er mwyn archebu erthyglau o gyfnodolion a phapurau newydd a thrafodion cynhadledd

Yn gyntaf, sicrhewch eich bod chi’n chwilio dan gwmpas chwilio Popeth. Yn ogystal â hyn, sicrhewch fod yr opsiwn Dangos hefyd canlyniadau heb destun llawn, dan yr is-deitl Mireinio fy nghanlyniadau ar yr ochr dde wedi cael ei dewis.

 

 

Os na fydd gan y Brifysgol fynediad i'ch eitem, byddwch yn gweld cyswllt Dim Testun Llawn o dan y teitl, cliciwch ar y cyswllt a bydd hyn agor cyswllt i chi allu archebu copi drwy Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

 

 

Pan ydych yn clicio ar y cyswllt Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd bydd ffurflen wedi’i llenwi’n awtomatig yn ymddangos ar y sgrin. Sicrhewch fod y manylion yn gywir.  

 

 

Byddwch angen dewis pa lyfrgell y hoffwch eich eitem gael ei ddosbarthu iddo ac yno, ar waelod y ffurflen mae angen i chi ddarllen y wybodaeth hawlfraint a chytuno â’r amodau drwy dicio'r bocs. Cyflwynwch eich cais trwy glicio Cais.

 

 

 

 • Er mwyn archebu llyfr neu draethawd hir

Sicrhawch eich bod yn chwilio o dan gwmpas chwilio Chwiliad Bangor a theipiwch deitl eich llyfr yn llawn. Gofalwch bod y geiriau i gyd wedi eu sillafu yn gywir.  Bydd yn helpu i chi roi dyfynnodau o amgylch teitl y llyfr. Os ydych yn chwilio am lyfr gyda theitl cyffredin (e.e. "Child Behaviour") bysem yn amgrymu i chi hefyd ychwanegu enw'r awdur.

 

 

Os nad yw'r Llyfrgell yn cadw copi o'r llyfr, byddwch yn gweld yr opsiwn Gwnewch Gais Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd.  Bydd clicio ar y cyswllt hwn yn agor ffurflen i chi fewnbynu manylion y llyfr. Dewiswch y tab Llyfr a theipiwch fanylion y llyfr i'r meysydd priodol gan gynnwys Teitl, Awdur, Blwyddyn Argraffiad ac ISBN, yno cliciwch ar Submit

 

 

 • Os na allwch ddod o hyd i'r eitem yr ydych ei angen drwy gatalog y llyfrgell

Os na allwch ddarganfod eich eitem drwy'r dulliau uchod, gallwch gyflwyno cais neu gysylltu â ni ar ill@bangor.ac.uk

Os bydd angen i chi adnewyddu un o'ch Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd, cysylltwch â ni ar yr e-bost uchod neu ffoniwch ar 01248(Est)3048 Bydd adnewyddiad yn cymryd un o'ch cyfanswm dyraniad blynyddol

darllen mwy

Sut ydw i’n archebu llyfrau trwy’r gwasanaeth Clicio a Chasglu yn ystod yr argyfwng coronafirws?

1977 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Feb 19, 2021   

 

Er mwyn ateb y galw am eitemau o’n casgliadau printiedig ac i gydymffurfio a chanllawiau iechyd a diogelwch a mesurau cadw pellter cymdeithasol, mae’r Llyfrgell yn treialu gwasanaeth Chlicio a Chasglu diogel di-gyffwrdd. Bydd myfyrwyr cofrestredig ac aelodau staff yn gallu gwneud cais am eitemau i’w casglu ar adeg wedi ei drefnu o flaen llaw.

Mae’r gwasanaeth nawr ar gael ar gyfer eitemau a gedwir ym mhob Llyfrgell.  Bydd angen casglu eitemau a archebwyd yn Wrecsam, o'r llyfrgell yn Wrecsam.

I archebu eitemau, ewch at gatalog y llyfrgell a gofalwch eich bod yn mewngofnodi yn nhop y gornel dde’r sgrin.

 

Er mwyn chwilio am lyfrau printiedig, bydd angen i chwi chwilio trwy’r cwmpawd Casgliadau Llyfrgell PB.

 

Teipiwch deitl y llyfr yr ydych yn chwilio amdano, mae’n helpu ychwanegu cyfenw'r awdur os bydd y teitl yn un cyffredin.

 

Pan fyddwch yn darganfod eich llyfr yn y rhestr ganlyniadau, cliciwch ar deitl y llyfr i agor y record llawn.

 

Os byddwch wedi mewngofnodi, byddwch yn gweld cyswllt i roi cais ar y llyfr Gwneud cais (neilltuo copi), cliciwch ar y cyswllt a byddwch yn cael eich annog i fewnbynnu Man Casglu. Dewiswch y llyfrgell lle y dymunwch gasglu eich eitem ohono. Os oes gennych sylwadau neu anghenion penodol am y cais, gallwch eu hysgrifennu yn y blwch Sylw. Cliciwch y botwm Cais i osod y cais.

 

Pan fydd eich eitemau yn barod i’w casglu, fe wnawn eich e-bostio i drefnu amser priodol. Bydd angen i chi ateb yr e-bost i gadarnhau'r apwyntiad neu awgrymu amser arall os nad yw’r amser yn gyfleus i chi. Bydd amseroedd casglu ar gael rhwng Ddydd Llun - Ddydd Gwener 9am - 5pm (9am - 2pm Ddydd Llun - Ddydd Iau yn Wrecsam)

Gofynnwn i chi beidio â thrafaelio i’r Llyfrgell nes eich bod wedi derbyn yr e-bost i gadarnhau amser.

Bydd angen i chi ddod a’ch cerdyn myfyriwr gyda chi. Os byddwch wedi penodi rhywun i gasglu y llyfrau ar eich rhan, gofalwch eich bod wedi trefnu hyn gyda ni yn eich gohebiaeth i’r e-bost cadarnhaol.

Pan fyddwch yn cyrraedd y Llyfrgell, gofynnwn yn garedig i chi i ddefnyddio'r hylif glanhau dwylo a chadw at ein mesurau cadw pellter cymdeithasol 2m.

Pwyswch y botwm intercom yng nghyntedd y Brif Llyfrgell i adael i staff y llyfrgell wybod eich bod yn disgwyl a byddent yn agor y drysau i chi. Yn y man casglu, fe wnaiff ein staff ofyn i chi ddod ymlaen i dderbyn eich llyfrau, byddent wedi cael eu benthyg i’ch cyfrif llyfrgell yn barod. Bydd mannau casglu penodol ar gael yn y llyfrgelloedd eraill lle bydd staff Llyfrgell yn gofyn i chi ddangos eich cerdyn myfyriwr cyn gofyn i chi gamu ymlaen i gasglu eich llyfrau

Sylwch.

 • Am eitemau sydd yn dangos fel 'ar gael' yn y catalog, gofynnwn i chi adael 2 ddiwrnod gwaith rhwng gosod eich cais a derbyn eich amser casglu.
 • Os bydd yr eitem yr ydych wedi gofyn amdano allan ar fenthyg, fe wnawn adalw'r eitem ond ni allwn sicrhau bydd yr eitem yn cael ei ddychwelyd gan nad yw nifer o'n benthycwyr yn gallu dychwelyd eu benthyciadau ar hyn o bryd.
 • Os byddwch yn dewis i gasglu'r eitem o gangen llyfrgell wahanol i'r un sy'n cadw'r llyfr, gall gymryd diwrnod neu ddau ychwanegol i'r eitem gael ei ddosbarthu.
 • Amcan y gwasanaeth yw galluogi defnyddwyr i gael mynediad brys at ein casgliadau llyfrau, dylid ceisiadau gael eu casglu o fewn yr wythnos. Ni allwn brosesu ceisiadau am lyfrau a fydd eu hangen yn y dyfodol.
 • Mae’r gwasanaeth wedi ei gyfyngu i fyfyrwyr cofrestredig ac aelodau staff  yn unig. Ni allwn ymestyn y gwasanaeth i gynnwys aelodau LINC y Gogledd, Sconul ac aelodau cysylltiol eraill ar hyn o bryd.
 • Os na allwch fynychu'r amser sydd wedi ei benodi yn eich apwyntiad, gofynnwn i chi yrru e-bost at iss808@bangor.ac.uk i drefnu amser priodol cyn gynted â phosib.
 • Os ydych yn cael unrhyw broblem yn gosod ceisiadau, neu os oes unrhyw gwestiwn neu bryder, gallwch ein e-bostio at library@bangor.ac.uk

 

darllen mwy

Beth allaf i ei wneud heb fewngofnodi?

1525 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

Gallwch:

 • Chwilio trwy'r catalog
 • Defnyddio 'Sgwrs y Llyfrgell' er mwyn gofyn cwestiwn ar-lein.
darllen mwy

Am beth ydw i'n chwilio pan fyddaf yn defnyddio ‘Chwiliad Llyfrgell’?

1524 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 10, 2020    Welsh

Mae cwmpas y chwiliad yn diffinio ble dylai'r system chwilio. Mae cwmpas chwilio diofyn wedi ei osod i chwilio am bopeth.  Ond gallwch newid cwmpas eich chwiliad trwy ddewis cwmpas o'r gwymplen ar ddiwedd y blwch chwilio neu fel maent yn ymddangos wrth i chi deipio eich termau chwilio.

 • Mae 'Chwiliad Llyfrgell' yn borth sy'n caniatáu i chi chwilio ar draws ystod eang o adnoddau a darganfod eitemau a gedwir yng nghasgliadau print ac ar-lein y llyfrgell.   Mae'r casgliadau hyn yn cynnwys llyfrau print ac electronig a chyfnodolion print ac electronig.  Mae hefyd yn cynnwys yr eitemau sydd yng nghadwrfeydd y brifysgol, sy'n cynnwys cynnyrch ymchwil, papurau arholiad a thraethodau ymchwil doethurol.
 • Porth yw 'Chwiliad Erthyglau' sy'n eich galluogi i chwilio ar draws ystod enfawr o adnoddau.  Yn ychwanegol at yr adnoddau y mae Prifysgol Bangor wedi tanysgrifio iddynt, mae'r chwiliad yn cynnwys ystod helaeth o ddeunydd testun llawn sydd ar gael yn y gymuned academaidd ehangach.   Os ydych am ehangu eich chwiliad i gynnwys canlyniadau nad ydynt yn cynnwys testun llawn, defnyddiwch yr opsiwn 'Dangos hefyd canlyniadau heb destyn llawn' ar ochr dde y sgrin.

 • Llwyfan EBSCO (wedi ei gynnwys wrth chwilio am erthygl)

Pan fyddwch yn chwilio am erthygl, bydd eich canlyniadau'n cynnwys erthyglau o lwyfan EBSCO.   Ond ni fydd canlyniadau EBSCO yn ymddangos yn nifer y canlyniadau sy'n ymddangos mewn cromfachau. 

 

Nid yw'n bosib cyfyngu ar ganlyniadau'r chwiliad i weld cynnwys EBSCO yn unig wrth chwilio am erthyglau ar hyn o bryd.  Er mwyn gwneud chwiliadau y gellir cyfyngu arnynt, bydd rhaid i chi naill ai chwilio llwyfan llawn EBSCO neu chwilio yn y gronfa ddata penodol (mae pob un ohonynt wedi'u rhestru yn Chwiliad Bangor:

CINAHL (testun llawn)

ATLA Religion Database with ATLASerials (testun llawn)

RILM Abstracts of Music Literature

darllen mwy

Sut ydw i'n defnyddio catalog y llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) i gael hyd i adnoddau yn y llyfrgell?

1311 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 28, 2020    Welsh

Catalog y Llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) yw'r allwedd i gael hyd i eitemau yn y Llyfrgell.  Mae Chwiliad Llyfrgell wedi ei rannu yn bedair cwmpas chwilio; Popeth, Casgliadau Llyfrgell PB , Chwiliad Erthyglau ac E-Adnoddau Bangor

Gallwch ddewis y cwmpas priodol o'r ddewislen ddisgynnol ar ddiwedd y blwch chwilio

neu drwy ddewis y cwmpas priodol sy'n ymddangos yn y blwch chwilio wrth i chi deipio eich termau chwilio

Popeth: Chwilio drwy'r holl gasgliadau yn cynnwys print ac electroneg a gall gael ei ehangu i ddangos canlyniadau heb destun llawn

Casgliadau Llyfrgell PB: Chwilio am ddeunydd a chedwir gan Brifysgol Bangor yn cynnwys llyfrau, e-lyfrau, cronfeydd data, cyfnodolion fesul teitl, DVDs, CDs, traethodau ymchwil a sgorau cerdd

Chwiliad Erthyglau: Chwilio am erthyglau cyfnodolion a phapurau newydd yn ogystal â thrafodion cynhadledd a phenodau llyfrau

E-Adnoddau Bangor: Chwilio am e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data a traethodau hir PhD digidol.

Os ydych yn chwilio am lyfr, defnyddiwch y cwmpawd Chwiliad Bangor. Teipiwch cymaint o fanylion ac sydd gennych am eich llyfr i mewn i’r blwch chwilio, gan gynnwys y teitl ac enw’r awdur, ac yna pwyswch y botwm Chwilio.

Pan ydych yn cael hyd i eitem yn Chwiliad Llyfrgell, os mae ar gael i’w fenthyg, bydd yn dangos y statws Ar gael yn gyda’r lleoliad wedi ei restri. Cliciwch ar y cyswllt Ar gael yn i weld faint o gopïau sydd ar gael. Dylech nodi lleoliad a rhif y llyfr er mwyn eich helpu i gael hyd i'r llyfr ar y silff.   Bydd y lleoliad yn dweud wrthych ym mha lyfrgell y cewch hyd i'r eitem ac ym mha adran.   Rhif y llyfr yw'r system a ddefnyddir gennym i gael hyd i'r llyfr ar y silff.

Gallwch hefyd gyfyngu eich chwiliad i e-lyfrau yn unig, gan fynd drwy’r broses uchod, ac o’r ffilteri ar ochr dde'r sgrin, dewis  Dangos yn Unig - ‘Testun Llawn Arlein’ ac yna, Math o Adnodd - ‘Llyfrau a Llyfrau Electronig

Os fysech yn licio cadw cofnod o’ch chwiliadau, gallwch eu safio drwy glicio ar eicon y pin gyferbyn a’r teitl a’i binio i’ch ffefrynau.  Gallwch hefyd allforio canlyniadau eich chwiliadau i’ch e-bost neu i declyn rheoli cyfeirnodau megis Refworks a Mendeley.  Eich ardal bersonol o ryngwyneb Chwiliad Llyfrgell yw ‘Fy Ffefrynnau’ lle gallwch gadw rhestri o lyfrau, erthyglau a strategaethau chwilio.  Bydd angen i chi fewngofnodi i alluogi holl agweddau’r system.  Gallwch allforio eich ffefrynnau i declyn rheoli cyfeirnodau drwy glicio ar y tri dot a fydd yn dadlennu eich opsiynau.

Os ydych eisiau cael hyd i eitemau ar restr ddarllen arbennig modiwl neilltuol, gallwch wneud hynny drwy glicio ar y cyswllt 'Rhestrau Darllen', ar ochr chwith y sgrin o dudalen gartref y catalog..