Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth yw'r Gwasanaeth Neilltuo a Darllen a sut ydw i yn neilltuo man astudio yn ystod yr argyfwng coronafirws?

396 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Nov 09, 2020   

 

 

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i ganiatáu i ddefnyddwyr ddarllen deunyddiau na ellir eu benthyca, megis cyfnodolion, traethodau ymchwil a microffilmiau.  Bydd gan y Brif Lyfrgell nifer fach o fannau astudio gyda phellter cymdeithasol rhyngddynt fydd ar gael i'w harchebu at y diben penodol hwn. Gallwch hefyd archebu mynediad i'r Ystafell Dechnoleg Gynorthwyol trwy'r gwasanaeth hwn.

I archebu man astudio, anfonwch e-bost i iss808@bangor.ac.uk gyda manylion yr eitemau rydych eisiau edrych arnynt neu'r gyfleuster rydych eisiau ei ddefnyddio a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu diwrnod addas i chi ddod i mewn a chytuno ar slot amser.  Mae slotiau amser ar gael rhwng 10am a 4pm, ddydd Llun i ddydd Gwener.

Sylwer:

 • Gorchuddion wyneb - Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb bob amser pan fyddwch yn adeilad y llyfrgell **(oni bai eich bod wedi eich eithrio gwelwch restr eithriadau isod).
 • Mynediad - Bydd rhaid i chi ddod â'ch cerdyn adnabod myfyriwr/staff gyda chi i gael mynediad i'r Brif Lyfrgell.
 • Awyru - Oherwydd bod rhaid i ni awyru pob ystafell yn dda, bydd y ffenestri'n agored, felly cofiwch wisgo dillad cynnes. 
 • Diod - Dewch â dŵr gyda chi gan nad yw'r peiriannau gwerthu na'r peiriannau dŵr ar gael. 
 • Argraffu, copïo, sganio - Mae peiriannau ar gael i argraffu, copïo a sganio. Prynwch gredydau ar-lein yn https://papercut.bangor.ac.uk/user.  Gofynnir yn garedig i chi lanhau'r llungopïwr cyn ac ar ôl ei ddefnyddio.
 • Toiledau - Mae toiledau, yn cynnwys toiledau addas i'r anabl, ar gael i'w defnyddio yn yr adeilad.  Dilynwch y canllawiau a ddarperir ar y safle.
 • Systemau un ffordd - Mae  systemau un ffordd ar waith er mwyn gallu cerdded yn ddiogel o amgylch adeiladau. Dilynwch gyfeiriad yr arwyddion yn yr adeilad.
 • Cadw pellter cymdeithasol - Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol mewn grym ar gyfer y gwasanaeth Neilltuo a Darllen a rhaid glynu wrth y rheolau hynny. 
 • Darparu gel a weips - Bydd hylif diheintio dwylo ar gael yn yr Ystafell Ddarllen.  Cofiwch ddiheintio eich dwylo wrth gyrraedd.  Bydd gorsafoedd glanhau hefyd ar gael yn yr Ystafell Ddarllen.  Gofynnir yn garedig i chi lanhau eich man astudio wrth gyrraedd a gadael, er eich diogelwch chi a diogelwch pobl eraill.
 • Trefniadau glanhau - Mae staff o'r Gwasanaethau Eiddo a Champws yn glanhau'n amlach ac yn fwy trylwyr ar y safle, yn cynnwys glanhau pwyntiau cyffwrdd yn aml trwy'r dydd.
 • Cwarantîn i lyfrau - Caiff yr holl lyfrau a ddychwelir eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr ar ôl eu defnyddio er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo firws.

 

** Mae rhesymau dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb wedi eu nodi yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ac maent yn cynnwys:

 • Y rhai na allant roi gorchudd wyneb amdanynt, eu gwisgo na'u tynnu oherwydd salwch corfforol neu feddyliol / rhesymau'n ymwneud ag anabledd
 • Y rhai y byddai rhoi gorchudd wyneb amdanynt, ei wisgo neu'i dynnu'n peri trallod mawr iddynt
 • Rhoi cymorth i rywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu
 • Er mwyn gwarchod rhag niwed neu anaf, neu risg o niwed neu anaf, i chi'ch hun neu i eraill er mwyn gwarchod rhag anaf, neu i ddianc rhag risg o niwed
 • Bwyta neu yfed
 • Cymryd meddyginiaeth

Nid oes unrhyw ofyniad i bobl ddarparu prawf eu bod wedi'u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, ond efallai yr hoffent lawrlwytho e-gerdyn o Gov.uk y gellir ei ddefnyddio o'u ffôn.

 

chat loading...